Onze algemene voorwaarden

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Opdrachtnemer; de besloten vennootschap Tenergy Portfolio Services B.V., ook handelend onder de naam Tenergy Services, gevestigd en kantoorhoudende te Drogeham en/ of een aan haar gelieerde natuurlijke persoon of rechtpersoon, die een overeenkomst aangaat met of een opdracht aanneemt van opdrachtgever.
  • Opdrachtgever; een natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de offertes, leveringen, werkzaamheden, software en diensten van opdrachtnemer.
  • Apparatuur; de in opdracht en voor rekening van opdrachtgever door opdrachtnemer ten behoeve de afgenomen dienst(en) benodigde apparatuur onder andere bestaande uit (indien van toepassing) een datalogger, pulsverdubbelaar, galvanische scheiding, dataconverter en behuizing van eerder genoemde elementen